Tilbakemelding på rapport etter tilsyn med Bergen kommune

Rapport frå tilsyn med Bergen kommune, Årstad bydel 2014

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med barnevern- og helse- og omsorgstenester i Bergen kommune, Årstad bydel 10. og 16. juni 2014. Målgruppa for tilsynet var utsette barn i skulepliktig alder, 6-18 år. Når barna har behov for samordna tenester, har barnevern- og helse- og

Rapport frå tilsyn med Bergen kommune, Bergenhus bydel

Fylkesmannen i Hordaland har fullmakt til å føre tilsyn med barnevern- og helse- og omsorgstenester etter lov om bamevemstenester § 2-3 tredje ledd, jamfør § 2-3b og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstenesta § 2. Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Bergen kommune 1. …

Bergen kommune – Tilsyn med barn i fosterhjem

Tilsynspersonen skal være uavhengig overfor barneverntjenesten, fosterforeldrene og barnets foreldre. I Bergen kommune er ansvaret for tilsyn med barn i fosterhjem underlagt Avdeling for tilsyn med barn i fosterhjem, under helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune PDF – docplayer.me

Innledning Rapport er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Botjenester for utviklingshemmede i Åsane sone 1 og Arna i perioden oktober Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører dette året.

Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være? Etat for

Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Christian Helland Seksjon Tilsyn Tilsynets arbeidsoppgaver 1. Kommunen har etter pbl. 25-1 …

[PDF]

Tilsyn i byggesaker: Å være eller ikke være?

Bergen kommune . Øystein Andersen Seksjonsleder Utdanning: Jurist Praksis: reklamasjonskostnadene på bygg etter overlevering utgjorde 2,5 – 7,5 mrd kroner. –Oppsummering med rapport –Avtaler tidspunkt for f.eks. retting . Styringssystem SAK10 kap 10 a) Organisasjonsplan

Tilsyn med barnas arbeidsmiljø i barnehage – Bergen kommune

Det er likevel et minimumskrav, også for helt nye barnehager, at barnehagen kan fremvise rapport etter kontroll av lekeplassutstyr, at barnehagen kan vise at de har utført sikkerhetskontroll av ute- og inneområdene, og at de ansatte har fått gjort seg kjent med de nye områdene og beredskapsplaner.

2015 – rapport fra tilsyn med Bergen kommune

Tilsynet med Bergen kommune, Botjenester for utviklingshemmede avdekket svikt i kommunens styring med tjenestene. Tilsynet ble utført ved Bergen botjenester for utviklingshemmede, Åsane sone 1 …

[PDF]

Svar på oppfølging av tilsyn med Bergen kommune

Svar på oppfølging av tilsyn med Bergen kommune, sykehjemmet Florida. Viser til brev fra dere datert 05.10.12, ref.nr 2012/3684733.1, der det bes om en detaljert tiltaksplan for å rette avvik 2 og 3 i tilsynsrapporten etter tilsynet 5. og 6. juni 2012.

Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger og

Forskrift tilsyn med gamle bygninger, Bergen. Hvis det på tross av purringen ikke kommer noen tilbakemelding på tilsynsrapporten, utarbeides pålegg om å rette de avvik som framgår av tilsynsrapporten. Dette gjøres innen en uke etter at tilbakemelding er mottatt.

[PDF]

Til Fylkesmannen i Hordaland 5020 Bergen – …

Tilsyn med Bergen kommune, Arna barneverntjeneste 23-25.02.16 Viser til rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna barneverntjeneste fra Fylkesmannen datert 29.02.16. I rapporten fremkommer det at Arna barneverntjeneste ble gitt ett avvik. Avviket skyldes at tjenesten ikke alltid oppfyller plikten til å gi tilbakemelding til melder.

[PDF]

Rapport fra tilsyn med – dibk.no

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 1-4 og 25-1, samt forskrift om byggesak (SAK10) § 5-5, ble det gjennomført tilsyn med ovennevnte tiltak. Tilsynet er et ledd i

[PDF]

Plan for systematisk tilsyn – tjenestekatalog.no

Målsetning i forhold til gjennomføring av tilsyn i barnehager i Bergen kommune: Barnehageloven har en uspesifisert tilsynshjemmel, dvs at det skal føres tilsyn med virksomheter etter hele barnehagelovens virkeområde. Generelt fokus på tilsyn som oppgave

[PDF]

RAPPORT FRA DOKUMENTTILSYN MED UAVHENGIG …

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 1-4 og kap 25, ble det gjennomført tilsyn med uavhengig for ovennevnte tiltak. Tilsynet er et ledd i bygningsmyndighetens ansvar og plikt