Rapport fra tilsyn med barnevern-, helse- og sosialtjenester i Lavangen kommune (2008)

Rapport fra tilsyn med barnevern-, helse- og

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Troms gjennomførte i perioden 31.01.08 – 06.06.08 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Lavangen kommune. Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen.

Rapport fra tilsyn med barnevern-, helse- og

Sammendrag. Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland gjennomførte i perioden 2.12.2008 – 26.3.2009 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Sauda kommune.

Tilsynsrapport fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i

Rapport fra tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser i Tysfjord kommune (2007) Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland gjennomførte tilsyn med tjenestetilbudet til voksne personer med psykiske lidelser i Tysfjord kommune 31. mai og 1. juni 2007.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland – PDF

1 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland Rapport fra tilsyn med barnevern-, helse- og sosialtjenester i Lunner kommune Kommunens adresse: Lunner kommune, 2730 LUNNER Tidsrom for tilsynet: 24. januar mai 2009 Kontaktperson i virksomheten: Tjenesteleder Jannicke Brechan Saksnr. 2009/ Sammendrag Fylkesmannen i Oppland og Helsetilsynet i Oppland gjennomførte i perioden 24. januar mai 2009 tilsyn

Lier kommune Politisk sekretariat – PDF – docplayer.me

Rapport fra landsomfattende tilsyn 2008 med barnevern -, helse og sosialtjenester i Lier kommune. 38 4 et tverrfaglige samarbeidet er organisert med en egen styringsgruppe som består av representanter for barnevern, barnehage, PPT, helsestasjon og skolehelsetjenesten og skole. Sosialtjenesten og Psykisk helse er ikke representert i denne gruppa.

[PDF]

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG ÅS KOMMUNE

REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL 24.09.08: Svar på rapport etter tilsyn med kommunale barnevern- helse og sosialtjenester i Ås kommune. DELEGERTE VEDTAK 19.08.08-02.09.08: Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen. 1. Melding om delegert vedtak, søknad om forlenget skjenketid høsten 2008.

Skolehelsetjenestens betydning for ungdoms helse – En

 ·

Rapport fra tilsyn med barnevernhelse-og sosialtjenester ni Larvik kommune. Hentet 24 Modernitetens konsekvenser i Vestfold (2008). Rapport fra tilsyn med barnevernhelse-og sosialtjenester ni

[PDF]

Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig

Prosessene for å beslutte hva det skal føres tilsyn med og tilsynsmyndighetene for sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester. Helsetilsynet har det overordnede faglige tilsynsansvaret, mens fylkesmennene Rapport fra Helsetilsynet 4/2010. Oslo: Statens helsetilsyn, 2010.

[PDF]

www.porsgrunn.kommune.no

Oversendelse av utkast til rapport fra landsomfattende tilsyn med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til barn i Porsgrunn kommune Vi viser til landsomfattende tilsyn med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til barn i Porsgrunn kommune 11. og 12. juni 2008. Vedlagt oversendes utkast til rapport fra dette tilsynet.

2009.09.28 – Verdal kommune

”Kommunestyret viser til rapport fra tilsyn med barnevern-, helse- og sosialtjenester i Verdal kommune (2008), utført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag, datert 06.10.08. Det ble tilslutt votert over forslaget til nytt pkt. 2 fra FRP som falt med 11 mot 20 stemmer.

Bli tilsynsperson | Stavanger kommune

Barneverntjenesten kan godkjenne at personer med relevant høgskoleutdanning godtgjøres med en timesats på 215,13 kroner. Du får kilometergodtgjøring for kjøring til og fra fosterhjem, til aktiviteter og til og fra barneverntjenesten. Du kan få dekke utgifter på inntil 500 kroner per år mot kvittering.