Innvilgelse av heldøgns omsorgstjenester i bolig eller sykehjem

Innvilgelse av heldøgns omsorgstjenester i bolig eller

Helse og omsorg_Vedtak om held+©gns omsorg i bolig eller sykehjem_gammel_Trondheim kommune.docx Ny versjon på bokmål Helse og omsorg_Vedtak om heldøgns omsorg i bolig eller sykehjem_ny_Trondheim kommune_justert.doc Ny versjon på nynorsk Helse og omsorg_Vedtak om heild+©gns omsorg i bustad eller sjukeheim_nynorsk_Trondheim kommune.doc

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller

1 Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret Hjemmel: Forskriften er vedtatt i kommunestyret , sak xx/17 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 3-2a, andre ledd, jf. Lov 2.juli 1999 nr. 63 om pasient og brukerrettigheter 2-1e.

Forskrift om sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt

Tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. Det er kommunen som vurderer om pasienten eller brukeren skal tildeles opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester.

Søk i klarspråkdatabasen

Innvilgelse av heldøgns omsorgstjenester i bolig eller sykehjem Overskrift: Vedtak om helse- og omsorgstjenester, Heldøgns omsorg 08.06.16

Høring – Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende

Kongen gir i forskrift bestemmelser om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Hva betyr dette i forhold til lovforslaget i § 3-2 a (Hotjl) at «Kommunen skal gi forskrift for tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende bolig …

[PDF]

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I …

forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem og helse- og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig sÆrskilt tilrettelagt for heldØgns

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller

Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Langtidsopphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er et høyere omsorgsnivå enn helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

[PDF]

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt i kommunestyret 19.06.2017, sak xx/17 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2a, andre ledd, jf.

[PDF]

«HELDØGNS» – Forsiden – regjeringen.no

omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Begrepet «heldøgns tjenester» ble med dette tatt eller legge føringer for en tolkning av hvilke vilkår lovgivningen stiller til utformingen av helse- og omsorgstjenester/tilbud.

[PDF]

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I …

tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal videre tydeliggjøre hvordan Porsanger kommune skal følge opp personer som står på observasjonsliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns …

Botilbud innenfor pleie- og omsorgstjenester – SSB

På landsbasis bor 4 prosent av innbyggerne 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning. Slike boliger kan være et viktig supplement til sykehjem, spesielt for de som har et stort pleiebehov, men ikke er avhengig av det mer omfattende tilbudet som sykehjem gjerne representerer.

Framskaffe sykehjem og omsorgsboliger for eldre – Veiviseren

Sykehjem er per definisjon en institusjon og kan brukes av langtidssyke med stort tjenestebehov, til lindrende behandling, til avlastning, rehabilitering eller overgangspleie etter sykehusbehandling, kommunal akutt døgnplasser (KAD) eller til skjermede enheter for personer med demens.