Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Bergen kommune, Hordaland

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

Ansvarlig for olje- og/eller fettutskillere. Påslipp av olje- eller fettholdig avløpsvann og installering av olje- eller fettutskiller er et søknadspliktig tiltak som skal godkjennes av Bergen kommune. Det skal søkes kommunen om tillatelse ved påslipp til kommunalt nett.

Veileder til lokal forskrift om påslipp av olje- og

Veileder til lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune Formålet med forskriften og veilederen er å sikre at olje og fett fjernes ved kilden, slik at det ikke blir ført inn på ledningsnettet vårt og videre til avløpsrenseanlegg, eller direkte ut i terreng.

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller

V eileder til lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune. V eileder til lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Forskriftens grunnlag 1.1 Formål og konsekvenser 1 1.2 Definisjoner . …

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 22. mars 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 nr. 4 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15-6.

Lokal forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

Forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann skal sikre at olje og fett fjernes ved kilden, og sørge for at olje- og fettutskillere blir driftet riktig. Stort bilde Slik skal en fettutskiller ikke se ut.

[DOC]

Rapport for avtale om påslipp av olje- og fettholdig

 · Web view

I henhold til Forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune skal det sendes inn årsrapport for oljeutskilleranlegg. Dette skjemaet skal returneres . innen 1. februar påfølgende år. Legg ved eget ark for utfyllende beskrivelser der det er behov. Det er en årsrapport per fettutskilleranlegg.

[PDF]

Lokal forskrift om påslipp av olje og – bergen.kommune.no

Lokal forskrift om påslipp av olje og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune. Bergen bystyre behandlet saken i møtet 220310 sak 83-10 og fattet følgende vedtak: 1. Med hjemmel i forurensningsforskriften § 15 – 6 vedtar Bergen kommune lokale bestemmelser om påslipp av olje og fettholdig avløpsvann slik den fremkommer i vedlegg nr 1 2.

Krav til påslipp fra virksomheter | va-jus

Etter forurensningsforskriften § 15A-4 kan kommunen som forurensningsmyndighet fastsette krav i lokal forskrift til påslipp fra virksomheter som ikke er omfattet av kapittel 15 (oljeholdig avløpsvann fra bilverksteder, vaskehaller osv.) om: a) innhold i og mengde av avløpsvann eller i særlige tilfeller renseeffekt, b) fettavskiller, sandfang eller silanordning for avløpsvann med

Påslipp – avløpsvann fra de vanligste virksomhetene som er

Påslipp av radioaktive stoffer reguleres av egen forskrift om strålevern og bruk av stråling, jamfør strålevernforskriften av 21.11.2003. Det blir ikke gitt noen videre omtale av denne typen avløpsvann.

[PDF]

Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og

1 Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Fet kommune Vedtatt av Fet kommunestyre 18.06.2012 med hjemmel i ”Forskrift om begrensning av …

[PDF]

Fettutskiller kontroll og oppfølging – dihva.no

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Bergen kommune, Hordaland §1. ‘Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann skal sikre at olje og fett fjernes ved kilden, og skal påse at olje- og fettutskillere driftes riktig slik at de virker etter hensikten.’

Fettutskillere. Kontroll og oppfølging – spotidoc.com

Randi Erdal VA-etaten, Bergen kommune R E N T VA N N T I L F O L K O G F J O R D Fettutskiller kontroll og oppfølging Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Bergen kommune, Hordaland …

[PDF]

Nannestad kommune Kommunalteknikk

Oppdatert 12. august 2014 Side 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk SØKNAD OM PÅSLIPP/UTSLIPP TILLATELSE AV OLJE- OG/ELLER FETTHOLDIG AVLØPSVANN I NANNESTAD KOMMUNE

[PDF]

Fett-og oljeutskillere – i Sogn og Fjordane

Lokal forskrift Forskrift om påslippav olje-og fettholdig avløpsvann, Bergen kommune, Hordaland – §1. Formål og konsekvenser-Lokal forskrift om påslippav olje-og fettholdig avløpsvann skal sikre at olje og fett fjernes ved kilden, og skal påse at olje-og fettutskillere driftes riktig slik at de virker etter hensikten. RENT VANN TIL FOLK