Formuesskatt – statsbudsjettet 2017

[PDF]

Statsbudsjettet 2017 – EY

Statsbudsjettet 2017 Oktober 2016 Nyhetsbrev Skatt og avgift Regjeringen presenterte i dag sitt forslag til statsbudsjett for 2017 hvor det bl.a. foreslås innført en ny modell for beskatning av finansnæringen. Finansbransjen er i stor grad unntatt merverdiavgiftsplikt, da …

[PDF]

Statsbudsjettet for 2017 er vedtatt av Stortinget – ey.com

og med inntektsåret 2017 er justeringsfaktoren 1,24 slik at eierskatten utgjør 29,76% (24% x 1,24). Det forventes at regjeringen vil foreslå en ytterligere økning i justeringsfaktoren til 1,34 i statsbudsjettet for 2018. Finansskatt. Stortinget vedtok regjeringens forslag om å …

Statsbudsjettet 2017 – regjeringen.no

Statsbudsjettet 2017. 6. oktober 2016 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2017. Endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt) Om departementenes budsjetter: Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeids- og …

Statsbudsjettet

Utsett formuesskatt ved underskot I samband med budsjettet for 2017 vil Regjeringen foreslå ei midlertidig og avgrensa ordning med utsett formuesskatt for eigarar av verksemder som går med rekneskapsmessig underskot.

Formuesskatt – statsbudsjettet 2017 | Visma Blogg

Formuesskatt – statsbudsjettet 2017 on Visma Blogg | Regjeringen foreslår å innføre rabatter i formuesskatten. Samtidig introduseres et komplisert regelverk som… Regjeringen foreslår å innføre rabatter i formuesskatten.

Skatte- og avgiftsforslag i statsbudsjettet for 2017

Skatte- og avgiftsforslag i statsbudsjettet for 2017 Finansskatt, tømmerkonto, økt skjermingsfradrag, redusert overskuddsskatt og verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler er noen av overskriftene fra Regjeringens budsjettforslag. Utsatt betaling av formuesskatt ved regnskapsmessig underskudd.

Statsbudsjettet 2017 – Forsiden – stortinget.no

Forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2017. Revidert nasjonalbudsjett 2017. Tallene bak figurene. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017. Kommuneproposisjonen 2018. Stortingets behandling. Les om Stortingets budsjettbehandling.

Skattesatser 2017 – regjeringen.no

I 2016 er selskapsskatten 25 prosent og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,15. I 2017 er selskapsskatten 24 prosent og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,24. 8) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 94 750 kroner for 2017.

Statsbudsjettet for 2017 – spotidoc.com

Det er videre et vilkår om at formuesskatten må gjelde en virksomhet som er regnskapspliktig etter regnskapsloven. 08 Statsbudsjettet for 2017 For enkeltpersonforetak vil utsettelsen være begrenset til formuesskatt på de eiendeler som er omfattet av verdsettelsesrabatten (se ovenfor) – altså driftsmidler, aksjer, andeler mv.

Statsbudsjettet 2017 – spotidoc.com

Statsbudsjettet 2017 Det inneholder i Prop. 1 LS (2016-2017) en rekke forslag til endringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2017. De viktigste endringene er blant annet innføringen av ny finansskatt, reduksjon av satsen for skatt på alminnelig inntekt til 24 % og rabatt ved formuesligningen for aksjer og driftsmidler.

[PDF]

Statsbudsjettet for 2016 Viktigste skatte- og avgiftsendringer

Statsbudsjettet for 2016 Viktigste skatte- og avgiftsendringer 1 Innledning I Statsbudsjettet for 2016 er det i første rekke foreslått en omlegging av skattesystemets satsstruktur. Endringsforslagene vil få stor effekt med behov for mange vurderinger, ikke minst gjelder dette konsekvensene av endret kapitalbeskatning.