SFBR11013 Skatte- og avgiftsrett (revisoreksamen) (Høst 2016)

SFBR11013 Skatte- og avgiftsrett (revisoreksamen) (Høst

SFBR11013 Skatte- og avgiftsrett (revisoreksamen) (Høst 2018) Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. (høst). Studentens læringsutbytte etter bestått emne. skriftlig sekstimers revisoreksamen. Tillatte hjelpemidler: Lovsamling (herunder skattelovsamling)

[PDF]

EKSAMEN – hiof.no

pr. 01.01.X6 og kr 45 000 pr. 31.12.X6. Hun har privat bankinnskudd på kr 47 000 og privat gjeld på kr 900 000 pr. 31.12.X6. Spørsmål 8 Hva blir Ragna Ruds netto formue for inntektsåret X6? Oppgave 3. (Anslått tidsbruk 25 %). Alle spørsmål skal besvares med utgangspunkt i gjeldende rettsregler.

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett

Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen. I henhold til ny rammeplan. 15 studiepoeng 25.11.2015. 7 (inkludert denne siden). Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen I henhold til ny rammeplan 15 studiepoeng 25.11.2015. Tid: 0900-1500 Sidetall: Hjelpemiddel: Merknader: 7 (inkludert denne siden). Norges lover,

Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett

1 Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen I henhold til ny rammeplan 15 studiepoeng Tid: Sidetall: Hjelpemiddel: Merknader: 7 (inkludert denne siden). Norges lover, særtrykk eller samlinger av lover eller forskrifter uten kommentarer, Skattelovsamling (J Jarøy eller O Gjems-Onstad) og Batteridrevet kalkulator, med tomt minne.

[PDF]

Pensumliste høst 2016 – inn.no

14. juni 2016 Påbygging i regnskap og revisjon 2015-kullet (andre år) Studiesenteret (PREGREVS) Skatte- og avgiftsrett SJUS320 (emnet fortsetter fra vårsemesteret 2016) Faglærer: Stein Antonsen Fallan, L. (2015). Innføring i skatterett 2015-2016 : for økonomisk-administrative Høgskolestudier. 33. utg. – Oslo: Gyldendal akademisk.

Skatte- og avgiftsrett | BI

Alle moduler forutsetter grunnleggende kunnskap og praktisk erfaring fra skatte- og avgiftsrett. Modul 1-4 evalueres med skriftlig eksamen og prosjektoppgave. Modul 5-6 avsluttes med skriftlig eksamen for hver av modulene, samt en samlende avsluttende prosjektoppgave for begge modulene.

Emne – Skatte- og avgiftsrett – BMRR4020 – NTNU

Emnet skal gjøre studentene i stand til å identifisere skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger og rettskilder, og til å anvende rettskildene for å utlede regler for å løse skatte- og avgiftsspørsmål for selskaper og foretakseiere. Studentene skal kunne beregne skatte- og avgiftsgrunnlag for norske skatte- og avgiftssubjekter.

[PDF]

Skatterett – revisoreksamen

råd og veiledning i skattesaker og ha god forståelse for sentrale skatterettslige prinsipp og begrepet. Generell kompetanse: Skal kunne anvende de sentrale regler og prinsipp innen norsk skatte og avgiftsrett. Innhold € Studentene skal ha oversikt over og kunne anvende reglene på sentrale områder innen skatte-og avgiftsretten. Dette

Skatterett 2 (revisoreksamen) – Universitetet i Agder

Næringsbeskatning: forholdet mellom skattereglene og regnskapsreglene, skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere (herunder utsatt skatt), omdannelser (endring av selskapsform), opptak av selskapsdeltaker og overdragelse av virksomhet (herunder sammenligning av ulike selskaps- og gjennomføringsformer). Pensum omfatter ikke særregler for spesielle bransjer – så som kraftverk, …

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 2016 – HiOA

Fra og med 3. studieår er studiene helt adskilte fra hverandre, og revisorstudentene konsentrerer seg om de sentrale revisjonsfagene Revisjon, Årsregnskap og god regnskapsskikk, Verdsettelse, Kommunalt og statlig regnskap og Skatte- og avgiftsrett.

EKSAMENSOPPGAVER I ÅRSREGNSKAP, SKATTERETT OG REVISJON

EKSAMENSOPPGAVER I ÅRSREGNSKAP, SKATTERETT OG REVISJON 2007: ÅRSREGNSKAP Eksamen Løsning SKATTERETT Eksamen Løsning REVISJON Eksamen Løsning

[PDF]

Regnskap og revisjon (Bachelor) – nord.no

bred kunnskap om sentrale temaer , teorier, problemstillinger og prosesser, verktøy og metoder innen regnskap, skatte-og avgiftsrett og revisjon grunnleggende kunnskap i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag kunnskap om fagets egenart, samt fagets, revisors og …

Emne – Videregående skatte- og avgiftsrett – BBOA2020 – NTNU

Faglig innhold. Emnet skal gi studenten kunnskap om og ferdigheter i anvendelse av skatteregler og merverdiavgiftsregler, med mest fokus på næringsvirksomhet, selskaper og selskapseiere, herunder beregning av skatt og avgift.

Studie- og fagplaner, studier med oppstart studieåret 2016

Innen praktiske og teoretiske problemstillinger i finansiell revisjon, regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære, kan kandidaten Skatte- og avgiftsrett 15,00: O (vår 4. semester og høst 5. semester). Emnet avsluttes med en eksamen på 15 studiepoeng i 5. semester.

Regnskap og revisjon – Nord universitet

bred kunnskap om sentrale temaer , teorier, problemstillinger og prosesser, verktøy og metoder innen regnskap, skatte-og avgiftsrett og revisjon; grunnleggende kunnskap i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag; kunnskap om fagets egenart, samt fagets, revisors og regnskapsførers rolle i …