Holdninger til selvmord blant fagpersoner i Uganda

Holdninger til selvmord blant fagpersoner i Uganda – NAPHA

Holdninger til selvmord blant fagpersoner i Uganda. Funn fra prosjektet viser at moralske argumenter fra religion, medisin og tradisjonell tenkning har stor betydning for hvilke holdninger fagpersoner i psykisk helsetjenestene har til selvmord.

Tidsskrift for Norsk psykologforening – «Selvmord er ikke

Dette kan imidlertid reflektere forskjellige holdninger til selvmord som fenomen på den ene siden, og holdninger til suicidale personer på den andre (Maine et al., 2001) og viser at de sannsynligvis ikke er redde for å spørre sine innringere om suicidalitet, noe som er en potensielt livreddende handling.

Brukerprofil – NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for

Å være inne samtidig – nøkkelen til god samhandling: Holdninger til selvmord blant fagpersoner i Uganda: Erfaringer med brukerinvolvering i forskning: Erfaringer med LAR-behandling i Norge: Erfaringer med å stå på venteliste : Brukererfaringer med psykisk helsetjenester- en internasjonal oppsummering

[PDF]

SUICIDOLOGI 2004, ÅRG. 9, NR. 3 Forebygging av selvmord i

militære enheter å registrere selvmord og selvmordsforsøk blant personellet. Regist- tallene blant vernepliktige i perioden 1977 til 1984 viste en firedobling i forhold av egne holdninger, kunnskap og verdisyn i forhold til selvmordsproblematikken.

[PDF]

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

retter seg mot alle fagpersoner som kan møte selvmordsnære mennesker. Det går over to dager. Kurset gir delta-kerne mulighet til å utforske sine egne holdninger til selvmord og skaffer dem kunnskap og ferdigheter i å identifisere selvmordstanker og å gjøre en enkel risikovurdering. Kunnskap om interven-sjon er samlet i en intervensjonsmodell

[PDF]

PRAKSIS I SAMFUNNSPSYKOLOGI – PROPSY315 Høst 2015

man hos RVTS har ønsket en kartlegging av holdninger, kunnskaper og ferdigheter knyttet til selvmord hos eldre blant personer som jobber med eldre brukere. Eventuelle mangler eller savn med hensyn til dette vil være relevant for RVTS å kjenne til, da dette i så tilfelle kan adresseres i form av ulike kompetansehevende tiltak.

ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED

13 Holdninger til selvmord Den individuelle opplevelsen av døden er nært knyttet til holdninger i individets sosiale omgivelser. Mange har gjennom århundrer sett på selvmord som en dødssynd, temaet har vært tabubelagt og pårørende er blitt stigmatisert.

[PDF]

ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE …

million mennesker i selvmord på verdensbasis ( www.who.int ). Dette gjør selvmord til en av verdens ledende dødsårsaker, spesielt blant unge mennesker. I Norge ligger antall årlige registrerte selvmord relativt stabilt rundt 500, det vil si en gjennomsnittlig rate på 11.1 per 100.000 for de siste 5 …

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare | Tidsskrift for Den

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare retter seg mot alle fagpersoner som kan møte selvmordsnære mennesker. Det går over to dager. Kurset gir deltakerne mulighet til å utforske sine egne holdninger til selvmord og skaffer dem kunnskap og ferdigheter i å identifisere selvmordstanker og å …

[PDF]

Innsats over mange år gir resultater: positiv evaluering

blant deltakerne. Det kommer fram til-fredshet med det undervisningsmateri-ale og de pedagogiske metoder som an- også beregnet på fagpersoner som skal bygge bred gjennomgang av temaer knyttet til for-ståelse av og holdninger til selvmordsatferd, risikofaktorer og planlegging og gjennom-føring av ulike selvmordsforebyggende tiltak.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid – PDF – docplayer.me

4 2.1 Opptakskrav Fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid er et tertiært utdanningstilbud til helsefagarbeidere. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre aktuelle fagprøve senest 3 måneder etter opptaktsfristen, kan innvilges opptak på vilkår om at de består prøven.