Hvordan kan kvalitetsmålinger brukes innen spesialisert rehabilitering?

[PDF]

Hvordan kan kvalitetsmålinger brukes innen spesialisert

Hvordan kan kvalitetsmålinger brukes innen spesialisert rehabilitering? Bjørnar Alexander Andreassen Masteroppgave ved Det medisinske fakultet, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn UNIVERSITETET I OSLO 15.11.2015

Hvordan kan kvalitetsmålinger brukes innen spesialisert

1 Hvordan kan kvalitetsmålinger brukes innen spesialisert rehabilitering? Bjørnar Alexander Andreassen Masteroppgave ved Det medisinske fakultet, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn UNIVERSITETET I OSLO

Hvordan kan kvalitetsmålinger brukes innen spesialisert

Rehabilitering defineres i lov og forskrift som «tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i …

Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene

1 Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og psykisk helsevern 1 2 INNHOLD 1. Formål med kodingen og krav til registrering og rapportering 2.

[PDF]

REHAB – 2018

v/ psykolog og leder Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering Kl. 17:00 – 17:30 Hvordan kan kvalitetsmålinger brukes innen spesialisert rehabilitering? Felles kartleggingsverktøy for rehabilitering. Status for et utviklingsarbeid, v/ seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen, Helsedirektoratet

Spesialisert rehabilitering av pasienter med revmatisk

Artikkelen gir en oversikt over spesialisert rehabilitering av revmatikere. Samtidig presenteres Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK). Senteret består av en fagutviklings- og formidlingsenhet og en spesialenhet for pasienter med sammensatt inflammatorisk revmatisk sykdom.

[PDF]

(TSB) (gjelder fra 1. januar 2019) Pakkeforløp for

fremkomme i journal hvordan pasientens ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas. Pårørende Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv …

[PDF]

Plan for Helse Nord

innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) skal bedres, og tjenestene skal i størst Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger og pasienterfaringer skal brukes aktivt Tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd innen habilitering og rehabilitering.

[PDF]

Konsekvensutredning for spesialisert rehabilitering i

Eigersund: Avdeling for rehabilitering har en seksjon i Eigersund som består av en sengepost med 16 senger. Sengeposten hadde 341 unike pasienter i 2016, antall avdelingsopphold var 409. Gjennomsnittlig liggetid var 9 dager. Dette er det eneste tjenestetilbudet innen enkel rehabilitering som nevnt over i …

[PDF]

Oppdragsdokument 2017 Helse Nord RHF – regjeringen.no

2017. Helsedirektoratet utvikler pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Kunnskap om variasjon i kapasitetsutnyttelsen skal brukes aktivt som grunnlag for å øke kapasitet og gi mer likeverdig tilgang til helsetjenester. Mål 2017: Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle regioner sammenliknet med 2016.

Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rusbehandling (TSB) – pakkeforløp Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (gjelder fra 1. januar 2019)